Βιβλιογραφικές παραπομπές

Για βιβλία: Umberto Eco, Come si fa una tesi di laurea, Fabbri-Bompiani, Μιλάνο 1977, σ. 234-238. [Η πόλη στα ελληνικά, όταν υπάρχει καθιερωμένη ονομασία, χωρίς κόμμα ανάμεσα στον τόπο και τη χρονολογία έκδοσης, όχι «σελ.», ή «σσ.» αλλά μόνο «σ.»]
Για περιοδικά: John Peponis, «The spatial culture of factories», Human Relations 38, 1985, σ. 357-390. [Ελληνικά εισαγωγικά στον τίτλο του άρθρου, πλάγια στον τίτλο του περιοδικού, όχι «στο:» πριν από τον τίτλο του περιοδικού, όχι κόμμα ανάμεσα στον τίτλο και τον αριθμό τεύχους του περιοδικού]
Για κείμενο σε συλλογικό τόμο ή ανθολογία: Gilles Deleuze, «Quest-ce quun dispositif?», στο: Michel Foucault, philosophe, Seuil, Παρίσι 1989, σ. 112. [Αν υπάρχει επιμελητής: στο: François Ewald (επιμ.), Τίτλος, κ.ο.κ. Αν πρόκειται για κείμενο σε συλλογή του ιδίου συγγραφέα παραλείπεται το «στο:»: Gilles Deleuze, «Ce que les enfants disent», Critique et clinique, Les Éditions de Minuit, Παρίσι 1993]
Παραπομπή σε βιβλίο ή άρθρο που έχει ήδη αναφερθεί:
  • Όταν υπάρχει μόνον ένα του ιδίου συγγραφέα: Eco, ό.π., σ. 121.
  • Όταν υπάρχουν περισσότερα έργα του ιδίου συγγραφέα, αναφέρεται και η αρχή του τίτλου: Peponis, «The spatial…», ό.π., σ. 360.
  • Όταν πρόκειται για το κείμενο στο οποίο αναφέρεται η αμέσως προηγούμενη σημείωση, απλώς: Στο ίδιο.
© Περιοδικό «Μουσικολογία»