Υποβολή κειμένων

Το περιοδικό Μουσικολογία εκδίδεται δύο φορές το χρόνο. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συνεργασθούν να αποστέλλουν τα άρθρα τους το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου για το θερινό τεύχος και έως το τέλος Σεπτεμβρίου για το χειμερινό στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@musicology.gr, σε μορφή αρχείου doc.

Τα κείμενα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και στα αγγλικά, καθώς και από ευσύνοπτη περίληψη (abstract), επίσης στα ελληνικά και στα αγγλικά. Τα άρθρα κρίνονται από ειδική επιτροπή. Δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί σε άλλον περιοδικό ή συλλογικό τόμο.


Οι σημειώσεις ακολουθούν τα εξής πρότυπα:

Για βιβλία: Umberto Eco, Come si fa una tesi di laurea, Fabbri-Bompiani, Μιλάνο 1977, σ. 234-238. [Η πόλη στα ελληνικά, όταν υπάρχει καθιερωμένη ονομασία, χωρίς κόμμα ανάμεσα στον τόπο και τη χρονολογία έκδοσης, όχι «σελ.», ή «σσ.» αλλά μόνο «σ.»]
Για περιοδικά: John Peponis, «The spatial culture of factories», Human Relations 38, 1985, σ. 357-390. [Ελληνικά εισαγωγικά στον τίτλο του άρθρου, πλάγια στον τίτλο του περιοδικού, όχι «στο:» πριν από τον τίτλο του περιοδικού, όχι κόμμα ανάμεσα στον τίτλο και τον αριθμό τεύχους του περιοδικού]
Για κείμενο σε συλλογικό τόμο ή ανθολογία: Gilles Deleuze, «Quest-ce quun dispositif?», στο: Michel Foucault, philosophe, Seuil, Παρίσι 1989, σ. 112. [Αν υπάρχει επιμελητής: στο: François Ewald (επιμ.), Τίτλος, κ.ο.κ. Αν πρόκειται για κείμενο σε συλλογή του ιδίου συγγραφέα παραλείπεται το «στο:»: Gilles Deleuze, «Ce que les enfants disent», Critique et clinique, Les Éditions de Minuit, Παρίσι 1993]
Παραπομπή σε βιβλίο ή άρθρο που έχει ήδη αναφερθεί:
  • Όταν υπάρχει μόνον ένα του ιδίου συγγραφέα: Eco, ό.π., σ. 121.
  • Όταν υπάρχουν περισσότερα έργα του ιδίου συγγραφέα, αναφέρεται και η αρχή του τίτλου: Peponis, «The spatial…», ό.π., σ. 360.
  • Όταν πρόκειται για το κείμενο στο οποίο αναφέρεται η αμέσως προηγούμενη σημείωση, απλώς: Στο ίδιο.
© Περιοδικό «Μουσικολογία»