1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Μάρκος Τσέτσος

Προς μία θεωρία της αξίας στη μουσική σήμερα

Στις σημερινές συζητήσεις γύρω από το αξιολογικό πρόβλημα στη μουσική, έχουν επικρατήσει απόψεις κυρίως υποκειμενιστικές (φορμαλιστικές, σχετικιστικές, ψυχολογιστικές, εμπειριστικές). Στην πλειονότητά τους στρέφονται προς τις προτιμήσεις ατόμων ή κοινωνικών ομάδων και τις κοινωνικο-ιστορικές συνθήκες που τις διαμορφώνουν, ενώ υπόρρητα τα μουσικά έργα, στα οποία αναφέρονται οι αξιολογικές κρίσεις, υποβιβάζονται σε αξιακά ουδέτερα αντικείμενα, σε πράγματα, πάνω στα οποία προβάλλονται οι όποιες αξιολογικές προκαταλήψεις. Απέναντι σε αυτούς τους ισχυρισμούς, ο ομιλητής προτείνει μια μουσική αξιολογία που εκκινεί από την ιδέα της αξιακής συγκρότησης του ίδιου του μουσικού αντικειμένου και αναζητά, απέναντι στις σχετικιστικές και αποδομιστικές αυθαιρεσίες, μια κριτικά ορθολογική θεμελίωση και διάσωση του αξιακού υποβάθρου των έργων που συνιστούν τον «κανόνα της παράδοσης».

© Περιοδικό «Μουσικολογία»