Περιλήψεις τεύχους 1/1985 (1)

Όλυ Ψυχοπαίδη-Φράγκου

Η συγκρότηση της μουσικολογίας ως ακαδημαϊκής επιστήμης

Το κείμενο αυτό είναι μια σύντομη εισαγωγή στο πρόβλημα της συστηματικής κατάταξης των κλάδων της μουσικολογίας, μιας επιστήμης ταυτόχρονα πανάρχαιης και – στα πλαίσια των σύγχρονων ακαδημαϊκών επιστημών – νεότατης. Περιέχει την οριοθέτηση της μουσικολογίας σε σχέση με συγγενείς της επιστήμες και θίγει ζητήματα μεθοδολογικών αφετηριών της, καθώς και της σύγχρονής της μορφής και δόμησης των κλάδων της.
Οι σκέψεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για μια διεξοδικότερη παρουσίαση των περιεχομένων των κλάδων της, του μεθοδολογικού της προβληματισμού, της ιστορίας της εξέλιξής της και της σχέσης της ευρωπαϊκής αυτής επιστήμης (που βασίστηκε στην έννοια «μουσικό έργο») προς την ιστορία των επί μέρους κλάδων της, της εθνομουσικολογίας (Musikethnologie), της μουσικής λαογραφίας (Musikalische Volks- und Völkerkunde), και της συγκριτικής μουσικολογίας και έρευνας (Vergleichende Musikwissenschaft και Vergleichende Musikforschung).

© Περιοδικό «Μουσικολογία»