Περιλήψεις τεύχους 18 (2003)

Πύρρος Μπαμίχας

Η ανώτατη μουσική εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία

Η σύντομη αυτή εισήγηση έχει σαν στόχο της την έκθεση των βασικών παραμέτρων που διέπουν τη λειτουργία της ανώτατης μουσικής παιδείας στη Βρετανία. Μέσω μιας προσεκτικής ματιάς πάνω στη διάρθρωση των σπουδών και στις παρεχόμενες εξειδικεύσεις – τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό στάδιο – καθίσταται προφανές ότι το δομικό πλαίσιο της μουσικής εκπαίδευσης, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, τελεί υπό καθεστώς υψηλών προδιαγραφών με έντονη σε αυτό την επιρροή διαφόρων κανόνων εθιμικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θίγονται εδώ είναι και εκείνο της ποιοτικής διαφοράς μεταξύ Μουσικών Ακαδημιών και αμιγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ως επίσης και ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων των μελών Δ.Ε.Π. σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα συνδυάζονται οι θεωρητικές με τις πρακτικές σπουδές. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως οι επισημάνσεις σχετικά με το τελευταίο ζήτημα αφορούν άμεσα ορισμένα θεσμικής φύσεως προβλήματα που, δυστυχώς, λόγω ανεπαρκούς νομικού υποβάθρου, ανεφύησαν στο σύστημα της ανώτατης μουσικής εκπαίδευσης της χώρας μας.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»