Περιλήψεις τεύχους 18 (2003)

Αναστάσιος Χαψούλας

Η ανώτατη μουσική εκπαίδευση στη Γερμανία

Στόχος της συγκεκριμένης διάλεξης είναι, μέσω μιας ενδεικτικής παρουσίασης διαφορετικών προγραμμάτων σπουδών από τον χώρο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, της μουσικολογίας και των μουσικοπαιδαγωγικών, να αναδειχθεί αφ’ ενός η σημασία της σωστής δόμησης των σπουδών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ζητούμενου επαγγελματικού στόχου και αφ’ ετέρου να προσδιορισθούν τα προτερήματα της γερμανικής πολιτικής στον χώρο της ανώτατης μουσικής παιδείας.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»