Περιλήψεις τεύχους 19 (2007)

Αντωνία Ξυνογαλά

Η ψηφιακή σύνθεση ήχου με φυσικά μοντέλα: μια τεχνική προσομοίωσης

Το άρθρο αυτό αποτελεί μια εισαγωγική παρουσίαση της ψηφιακής σύνθεσης ήχου με φυσικά μοντέλα. Αυτή αποσκοπεί στην κατασκευή ψηφιακών μουσικών οργάνων, τα οποία συνιστούν όχι μόνο την αναπαραγωγή αλλά και τη διεύρυνση των ακουστικών μουσικών οργάνων μέσω της ψηφιακής τους προσομοίωσης. Οι τρεις ενότητες του άρθρου περιλαμβάνουν: α) μια ανάλυση των βασικών εννοιολογικών εργαλείων της προσομοίωσης ως σύγχρονης μεθοδολογίας και πειραματισμού με τα ποικίλα φαινόμενα του πραγματικού κόσμου που μας περιβάλλει, β) μια καταγραφή των επικρατέστερων ταξινομήσεων ορισμένων αναπτυσσόμενων τεχνικών με την διάκριση δύο κύριων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, και γ) την αντιπαραβολή δύο λειτουργικών συστημάτων που συνδέονται με αυτές τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»