Περιλήψεις τεύχους 20 (2011)

Αναστάσιος Χαψούλας

Εθνομουσικολογικές – Ιστορικές προσεγγίσεις της ελληνικής δημοτικής μουσικής

Στόχος του άρθρου είναι η διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής υπό μία – μουσικολογικά – σύνθετη μεθοδολογική προσέγγιση, που υπαγορεύεται από την ίδια την σύνθετη υπόσταση του ελληνικού μουσικού πολιτισμού, ο οποίος σε διάφορες φάσεις της ιστορίας του συνδυάζει τα λόγια με τα δημώδη γνωρίσματα. Η έννοια της παράδοσης, τόσο ως προς το εγγράμματο, όσο και ως προς το προφορικό στοιχείο της ελληνικής μουσικής, το τονικό της σύστημα και οι συσχετισμοί του με τα αντίστοιχα συστήματα της ελληνικής Αρχαιότητας, του Μεσαίωνα και των μουσικών παραδόσεων του μεσογειακού χώρου, οι πηγές και τα ιστορικά τεκμήρια που αναφέρονται στην καλλιέργεια των δημωδών μουσικών ιδιωμάτων στο παρελθόν, καθώς και η σύγκριση της ερμηνείας τους με την αντίστοιχη μουσική πράξη του παρόντος, αποτελούν τις κύριες θεματικές ενότητες της παρούσας μελέτης.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»