Περιλήψεις τεύχους 10-11 (1998)

Αλέξανδρος Μπαλτζής

Κurt Blaukopf: η δυναμική και οι μεταλλάξεις της μουσικής συμπεριφοράς – μεθοδολογικές καταβολές

Στο βιβλίο Μουσική και Κοινωνικές Μεταβολές ο Kurt Blaukopf προβαίνει σε μια μεθοδολογική σύνθεση, προκειμένου να προσεγγίσει κοινωνιολογικά τη μουσική και τις μεταβολές της. Κυριότεροι άξονες της σύνθεσης αυτής είναι η μέθοδος του Max Weber και η μέθοδος που διαμόρφωσαν οι K. Marx και F. Engels και στη συνέχεια ανέπτυξε ο Antonio Labriola με τη θεωρία των παραγόντων. Βασική μεθοδολογική θέση του Blaukopf είναι ότι η προσέγγιση της μουσικής θα πρέπει να ξεκινά από τη μελέτη της ίδιας της μουσικής πράξης και όχι από κάποιες προκατασκευασμένες κατηγορίες.
Αν και η έννοια της μουσικής πράξης προσδιορίζεται στο πνεύμα της βεμπεριανής μεθόδου, ο Blaukopf περιστέλλει τον ιδιότυπο κοινωνιολογικό νομιναλισμό και τα εγγενή στοιχεία νεοκαντιανισμού, τα οποία τη χαρακτηρίζουν. Η περιστολή αυτή επιτυγχάνεται με τη διαπίστωση ότι είναι δυνατό να προσδιοριστούν νομοτέλειες της μουσικής συμπεριφοράς και επομένως να διερευνηθούν αιτιακές σχέσεις στο πεδίο αυτό. Παράλληλα, η μελέτη της ίδιας της μουσικής πράξης περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τον αυθαίρετο χαρακτήρα της ιδεοτυπικής προσέγγισης.
Η έννοια της μετάλλαξης που χρησιμοποιεί ο Blaukopf για να τονίσει τον ασυνεχή χαρακτήρα που έχει η εξέλιξη της μουσικής συμπεριφοράς φαίνεται μάλλον αδόκιμη για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, ο όρος «ποιοτικό άλμα» καλύπτει πλήρως το περιεχόμενο που θέλει να προσδιορίσει και είναι καταλληλότερος για τις κοινωνικές επιστήμες. Δεύτερον, ο όρος «μετάλλαξη» είναι φορτισμένος θετικιστικά και αφήνει περιθώρια για παρανοήσεις.
Στη μεθοδολογική σύνθεση του Blaukopf διακρίνονται δύο πολύ σημαντικά στοιχεία:
  1. Πρώτον, εφαρμόζοντας τη διαλεκτική προσέγγιση της κοινωνικής πραγματικότητας με τη θεωρία των παραγόντων, αποφεύγει κάθε είδους αναγωγισμό (οικονομικό, τεχνολογικό ή άλλης μορφής).
  2. Δεύτερον, δεν επιδιώκει να δημιουργήσει μια γενική τελεολογική αντίληψη για τη μουσική και τις μεταβολές της, η οποία παραβλέπει τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε μουσικού πολιτισμού.
Ειδικά το δεύτερο στοιχείο είναι σημαντικό και από την άποψη της σύγχρονης πολιτισμικής κατάστασης.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»