Περιλήψεις τεύχους 17 (2003)

Αλέξανδρος Μπαλτζής

Τα μουσικά εκπαιδευτήρια και η εξέλιξή τους: κοινωνιολογικές διαστάσεις

Στην εργασία αυτή – στην οποία παρουσιάζεται μέρος μιας ευρύτερης έρευνας – αναλύεται η πορεία του θεσμού των μουσικών εκπαιδευτηρίων στο διάστημα 1971-2000. Η ανάλυση επεκτείνεται και στα κοινωνικά σύνολα που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο θεσμό της μουσικής ζωής στη χώρα μας, δίνοντας έμφαση στους καθηγητές. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από σχετική εμπειρική κοινωνιολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 20 εκπαιδευτήρια εννέα νομών της Βόρειας Ελλάδας με τη μέθοδο του αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου και τη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης.
Οι μεταβολές στη σύνθεση και τα μεγέθη των κοινωνικών συνόλων που απαρτίζουν το σημαντικό αυτό θεσμό, με ιστορία πάνω από εκατόν τριάντα χρόνια, δεν έχουν ακόμη ερμηνευθεί επαρκώς. Επιπλέον, πολλές παράμετροι των κοινωνικών αυτών συνόλων είναι ακόμη άγνωστες. Το γεγονός αυτό δεν διευκολύνει την αποφυγή λανθασμένων παρεμβάσεων, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ανάπτυξη της μουσικής και γενικότερα της καλλιτεχνικής παιδείας στη χώρα μας. Το άρθρο καθιστά σαφές ότι είναι απαραίτητη περαιτέρω ανάλυση και έρευνα και είναι πρωτότυπο από την άποψη τόσο των δεδομένων που παρουσιάζει όσο και της συζήτησης σχετικά με την κοινωνική αναπαραγωγή και την πολιτισμική κοινωνικοποίηση. Πρόκειται για την πρώτη στο είδος της παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας που δημοσιεύεται στη χώρα μας.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»