Περιλήψεις τεύχους 17 (2003)

Ιωάννης Παπαθανασίου Νικόλαος Μπούκας

Η βυζαντινή μουσική σημειογραφία και η χρήση της έως το 10ο αιώνα. Προφορική και γραπτή παράδοση του πρώιμου βυζαντινού μέλους

Στη μελέτη αυτή καταβάλλεται προσπάθεια να αποδειχθεί αφενός ότι η μουσική στο Βυζάντιο γραφόταν ήδη πριν από το 10ο αιώνα και αφετέρου να προβληθεί η σημασία που είχαν οι περιφερειακές ζώνες του Βυζαντίου για τη δημιουργία και τη διάδοση της ανατολικής λειτουργικής μουσικής παράδοσης. Στο πρώτο μέρος του κειμένου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα που έχει γίνει, κυρίως τα τελευταία χρόνια, πάνω σε θραύσματα οστράκων, πάπυρους και χειρόγραφα σε περγαμηνή και χαρτί. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας καταδεικνύουν τη χρήση διαφόρων σημειογραφικών συστημάτων πριν από το 10ο αιώνα, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος, επιχειρήσαμε να ρίξουμε φως στον τρόπο με τον οποίον οι μελωδίες των ύμνων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μεταδίδονταν από τη στιγμή της δημιουργίας τους μέχρι την τελική τους αποκρυστάλλωση.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»