Περιλήψεις τεύχους 19 (2007)

Ειρήνη Θεοδοσοπούλου

Περί των καταγραφών των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών στο σύστημα της ευρωπαϊκής σημειογραφίας

Το ζήτημα της καταγραφής των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών σε κάποιο σύστημα μουσικής σημειογραφίας απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων. Αποσπασματικές πληροφορίες για τις καταγραφές των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών στο πεντάγραμμο απαντώνται σε διάφορα βιβλία, άρθρα και συλλογές εθνογραφικού, λαογραφικού και εθνομουσικολογικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, πρωτεύον ζήτημα για συζήτηση αποτελεί η προβληματική της καταγραφής και όχι η αποσπασματική μελέτη συγκεκριμένων καταγραφών. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διατύπωση ορισμένων βασικών ζητημάτων που άπτονται της γενικότερης προβληματικής της καταγραφής των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών στο πεντάγραμμο και τα οποία αναφαίνονται α) στις τρέχουσες υφιστάμενες μελέτες που εμπεριέχουν καταγραφές, β) στον «λόγο» των ερευνητών (εθνογράφων, εθνομουσικολόγων κ.λπ.) αναφορικά με την καταγραφή των τραγουδιών αυτών στο σύστημα της ευρωπαϊκής σημειογραφίας, και γ) στον «λόγο» των μελών της κοινότητας της Ανατολικής Κρήτης.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»