Περιλήψεις τεύχους 21 (2013)

Ιωάννης Παπαθανασίου Γεώργιος Ρουσόπουλος Νικόλαος Μπούκας

Ειδική βάση δεδομένων μουσικών βυζαντινών χειρογράφων

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την τελευταία μας εργασία. Πρόκειται για μια Ειδική Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων βυζαντινών μουσικών χειρογράφων, ένα σύγχρονο βιβλιογραφικό εργαλείο που εστιάζει το ενδιαφέρον στην εύρεση φωτογραφιών μουσικών κωδίκων. Αυτή η βάση δεδομένων παρουσιάζει αντιστοιχία με το I.M.A.G.E.S. (Sever J. VoicuSerenella DAlisera, I.M.A.G.E.S., Index in manuscriptorum graecorum edita specimina, Roma 1981), έχοντας παράλληλα και πολλές διαφορές:

1. Αφορά μόνο τίτλους που έχουν αποκλειστική σχέση με τη βυζαντινή μουσική.

2. Η έρευνα δεν περιορίζεται σε βιβλιοθήκες μιας πόλης, αλλά αγκαλιάζει τη συνολική παγκόσμια παραγωγή επιστημονικών πονημάτων.

3. Η δημοσίευση της Ειδικής Βιβλιογραφικής Βάσης Δεδομένων θα έχει έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου ο χρήστης να μπορεί άμεσα να αναζητήσει πολλαπλά στοιχεία ανάμεσα στις βιβλιογραφικές καταχωρήσεις, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο που θα ενημερώνεται διαρκώς.

Η Ειδική Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων διαρθρώνεται από δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο περιλαμβάνεται η βιβλιογραφία, με τη συνολική παραγωγή επιστημονικών συγγραμμάτων σχετικών με τη βυζαντινή μουσική έως το 2011. Περιέχεται κάθε είδους δημοσίευση, όπως μονογραφίες, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια, διδακτορικές διατριβές, κτλ. Στο δεύτερο μέρος, οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν τις δημοσιευμένες φωτογραφίες χειρογράφων βυζαντινής μουσικής που περιλαμβάνονται στην βιβλιογραφία του πρώτου μέρους. Τα δημοσιευμένα φύλλα των χειρογράφων ταξινομήθηκαν με βάση τις βιβλιοθήκες ανά πόλη. Ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα και η χρονολογία έκδοσης του έργου του. Έτσι λοιπόν, ο ερευνητής που επιθυμεί να δει δείγμα γραφής από κάποιο χειρόγραφο θα παραπέμπεται στο συγκεκριμένο σύγγραμμα που δημοσιεύει φωτογραφία του χειρογράφου.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»