Περιλήψεις τεύχους 22 (2015)

Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης

Στοιχεία Θεωρίας Γλωσσών στη μελέτη των μουσικών ρυθμικών γλωσσών

Η μουσική εξ αρχαιοτάτων χρόνων δομείται επί τη βάσει αυστηρού μαθηματικού φορμαλισμού (Νικόμαχος ο Γερασηνός, Αριθμητική Εισαγωγή). Σήμερον, η υπολογιστική επιστήμη, αντιμετωπίζουσα την μουσικήν ως γλώσσαν έχουσα αλφάβητον και λεξιλόγιον, διεισδύει ερμηνεύουσα και υπολογίζουσα τον λεξιλογικόν πλούτον εκάστης μουσικής ρυθμικής εκφάνσεως.

Εις την εισήγησιν θα εκτεθεί η αντιμετώπισις της Μουσικής ως γλώσσης μουσικών υψών, ως γλώσσης χρονικών διαρκειών, ως γλώσσης μουσικών υψών και χρονικών διαρκειών, δια της παραθέσεως στοιχείων της Θεωρίας των Συνόλων και της Θεωρίας Γλωσσών.

Αναφέρονται στοιχεία της γλώσσης του απλού διμερούς ρυθμού και του απλού τριμερούς ρυθμού και επί τη βάσει αυτών μελετάται και υπολογίζεται ο ρυθμικός πλούτος οιουδήποτε συνθέτου μουσικού ρυθμού.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»